"มนัญญา" กำชับธีมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 ชูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำสู่สายตาชาวโลก คาดเงินสะพัด 3 หมื่นล้านบาท ใน 134 วัน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานีว่า การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 จะมีการเปิดงานระหว่าง 1 พ.ย.69 -14 มี.ค. 70 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด อ.เมืองอุดรธานี ในพื้นที่ 1 พันไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรร่วมกับจ.อุดรธานีดำเนินการ อย่างไรก็ตามบริเวณจัดงานจะมีพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นจะนำความหลากหลายเหล่านี้มาเป็นหัวข้อหลักในการจัดงาน คาดว่าตลอด 134 วันนั้นจะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกว่า 32,000 ล้านบาท และหนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ 20,000 ล้านบาท จ้างแรงงานกว่า 81,000 อัตรา รายได้จากภาษี 7,700 ล้านบาท

“หัวใจสำคัญของหัวข้อการจัดคือให้ชูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดออกมาให้มากที่สุด ซึ่งได้ย้ำกับทางจังหวัดว่าต้องระวังในขั้นตอนปรับภูมิทัศน์ไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ และในการส่งน้ำจากเขื่อนห้วยหลวงเพื่อรักษาระดับน้ำเสริมภูมิทัศน์ต้องไม่กระทบต่อผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ทางผวจ.และกรมชลประทานชี้แจงว่าจะไม่กระทบและได้ทำประชาพิจารณ์กับประชาชนแล้ว และหลังงานจะเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดสร้างรายได้ให้จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง" รมช.เกษตรฯกล่าว

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่าได้เตรียมเสนอกระทรวงมหาดไทยอนุมัติปรับจากที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นที่ราชพัสดุ เพื่อการส่งมอบพื้นที่ให้ท้องถิ่นดูแลภายหลังจบงาน ทั้งนี้จ.อุดรฯ ประชุมและมีมติเมื่อ 5 เม.ย. 65  ดังนี้ 1. คำสั่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เสนอนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งคณะกรรมการ 2 คณะคือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจ.อุดรธานี พ.ศ. 2569 และคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างที่นำเสนอกระทรวงเกษตรฯ 2. สวส. ทำหนังสือเสนอต่อครม.ในกรณีการใช้พื้นที่จัดงานที่ทุ่งหนองแด ขอยกเว้นมติครม.เรื่องมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ และ 3. การจัดทำร่าง TOR Master Plan โดยจังหวัดเชิญกรมวิชาการเกษตร กรมโยธาธิการและผังเมือง หอการค้าจังหวัด นายกสมาคมสถาปนิก นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และกลุ่มนักออกแบบจ.อุดรฯ ร่วมประชุม 2 ครั้งเมื่อกลางเดือนพ.ค. และขอให้กวก.ส่งตัวแทนเป็นคณะจัดทำ TOR Master Plan  

นายระพีภัทร จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมพร้อมสนับสนุนการดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งงานด้านวิชาการ งานพืชสวน พืชไร่ ซึ่งในงานจะมีการจัดสวนนานาชาติกว่า 20 ประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยจะเชิญเข้าร่วม นอกจากนั้นกรมจะนำผลศึกษาคาร์บอนเครดิตในการกักเก็บคาร์บอน ในไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ไม้ผล และพืชไร่ เสนอต่อที่ประชุมด้วย.